READY MADE akciové společnosti

základní cena 70 000 Kč (splaceno 100 %)

Základní cena zahrnuje
 • převod akcií společnosti nabyvateli
 • organizaci rozhodnutí jediného akcionáře s odvoláním původních členů představenstva a členů dozorčí rady a jmenováním nových členů představenstva a dozorčí rady
 • provedení změn stanov včetně změnového notářského zápisu (změna sídla, obchodní firmy, předmětu podnikání, počtu členů představenstva a dozorčí rady, způsobu jednání)
 • kompletaci návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně všech příloh
 • podání návrhu k příslušnému obchodnímu rejstříku krajského soudu
 • soudní poplatek za návrh změn zápisu do obchodního rejstříku
Základní cena nezahrnuje 
 • správní poplatky za ověření podpisů členů představenstva a dozorčí rady
 • výpisy z rejstříku trestů pro členy představenstva a členy dozorčí rady
 • výpis z katastru nemovitostí, pokud dochází ke změně sídla
 • překlady a ověřování zahraničních listin
 • náklady na ověřování podpisů a listin mimo místo převodu společnosti
 • náklady na ověřování podpisů nad rámec základní ceny (počet členů dozorčí rady a představenstva větší než tři)
 • změny stanov nad rámec uvedený v základní ceně
 • vydání potvrzení o bezdlužnosti společnosti finančním úřadem, OSSZ nebo zdravotními pojišťovnami
 • registrace k daním (kromě daně z příjmů právnických osob) na příslušném finančním úřadě