Nabídka READY MADE společností s ručením omezeným 

Společnosti založené v roce 2016
Obchodní firma Sídlo Datum zápisu  Cena  Poznámka
Civotaren, s.r.o. 04957130 Třinec 4. dubna 2016 27 000  
Demaropalen, s. r. o.
04957199
Třinec 4. dubna 2016 27 000     
       
 

 

AKČNÍ CENA platí za těchto podmínek:
1. Akční cena musí být zaplacena na účet READY-TO-START, a. s. 2106160343/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Reuplic; jako variabilní symbol slouží identifikační číslo (IČ) společnosti, která má být předmětem převodu.
2. Na základě úhrady akční ceny dojde k rezervaci na dobu nejvýše 60 dnů.
3. Po zaplacení akční ceny zájemce kontaktuje READY-TO-START, a. s. a sdělí všechny údaje potřebné k uskutečnění převodu. Pokud se zájemce o obchodní podíl, případně potenciální jednatel liší od osoby plátce, může READY-TO-START, a. s. požádat o doložení platby.
4. Pokud plátce (zájemce) nekontaktuje READY-TO-START, a. s. v době do 60 dnů po zaplacení, bude rezervace zrušena a peníze vráceny. Pokud to nebude možné, budou finanční prostředky uloženy do notářské úschovy na náklady plátce.
5. Akční cena nezahrnuje náklady na zpracování změnového notářského zápisu, který je nutný při změně společenské smlouvy (změna sídla mimo obec uvedenou jako současné sídlo, změna názvu společnosti, jiná změna ustanovení společenské smlouvy).
6. Zaplacením akční ceny zájemce souhlasí s těmito podmínkami.